Prečo používať trvalé identifikátory?

V čom spočíva význam trvalých identifikátorov?

Trvalé identifikátory (angl. Persistent Identifiers - PIDs):

  • sú významným prvkom výskumnej infraštruktúry,
  • sú dôležité na vytváranie a udržiavanie spoľahlivých a odolných prepojení medzi objektmi, ľuďmi, komunitami a infraštruktúrami,
  • odstraňujú neistotu,
  • metaúdaje s nimi združené
    • opisujú to čo jestvuje,
    • pomáhajú Vám to nájsť,
    • oboznamujú Vás s tým, ako to použiť a opakovane využívať.

Trvalé identifikátory sa niekedy považujú za rodné číslo výskumného objektu. Pri uvažovaní o trvalých identifikátoroch je na mieste analógia so sochou - jedinečnou, trvalou a robustnou.PIDs pretvárajú výskumné entity, akými sú publikácie, datasety, výskumníci a iné na:
• zistiteľné – identifikujúc ich jedinečne a spoľahlivo,
• prístupné – navigujúc spoľahlivo a stále k určenej entite, aj keď sa tá presunie na nové miesto,
• použiteľné – ukazujúc priamo na odpovedajúcu verziu prameňa,
• zrozumiteľné – vykazujúc pôvod prameňov, prepájajúc ich, zlepšujúc presnosť a tok informácií,
• interoperabilné – potvrdzujúc pôvod, transparentnosť a dôveryhodnosť prameňov,
• využiteľné – prepájajúc siete špecificky identifikovaných entít.
Avšak samotné priradenie jednoznačného návestia nie je ešte trvalou identifikáciou, plnohodnotné trvalé ídentifikátory vyžadujú pridružené metaúdaje a služby, dohodnuté normy ako aj životaschopnú komunitu v okolí identifikačného systému, ktorá zabezpečuje istotu a dôveru. PIDs sú trvalé do takej miery, do akej sú trvalé organizácie, ktoré ich poskytujú a podporujú.
Správne používanie PIDs podporuje:
• vyhľadávanie prameňov,
• citácie a opakované využívanie,
• spoluprácu naprieč zariadeniami, disciplínami, inštitúciami a krajinami,
• kredit – ľudia a zariadenia môžu byť spoľahlivo priradení a potvrdení,
• vyhodnotenie dôležitosti pomocou sledovania citácií,
• dôveru a overenie – presná identifikácia podporuje dôveryhodnosť,
• súkromie - presná identifikácia umožňuje rešpektovanie súkromných záujmov,
• efektívnosť a škálovateľnosť – vďaka rastúcej interoperabilite,
• inovácie.
Hlavné prínosy používania PIDs sú v jednotlivých komunitách rôzne – podľa zoskupení pre Knowledge Hub ich možno zosumarizovať nasledovne .
Pre výskumníkov je hlavným prínosom PIDs poskytovaná zistiteľnosť a možnosť budovania vedeckého profilu. Prispieva to ku získaniu pracovného kreditu nespochybniteľným spôsobom.
Pre knihovníkov a správcov repozitárov je veľkým prínosom podstata trvalosti a dôveryhodnosti PIDs ako aj príležitosť na lepšie zhodnotenie a využiteľnosť prameňov.
Pre vývojárov je prínosom zjednodušenie spolupráce naprieč systémami, podstata dôveryhodnosti PIDs a požiadavky na metaúdaje túto interoperabilitu zjednodušujú.
Pre sponzorov a tvorcov politík PIDs zjednodušujú sledovanie výstupov výskumu a chápanie vzťahov medzi výskumníkmi a rôznymi typmi výstupov výskumu.
Pre vydavateľov PIDs prispievajú k dôveryhodnosti ich prameňov, a poskytujú interoperabilný rámec pre publikovaný výskum.

Doplnené 23. marca 2020 o obrázok a ďalší obsah.

image Slovak version translated by Alojz Androvič